Общи/официални правила за провеждане на играта купи продукти на TATTOOMED

СПЕЧЕЛИ БИЛЕТ ЗА BULGARIA TATTOO EXPO 2023

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

ИМЕ НА ИГРАТА: Купи продукти на TATTOOMED и можеш да спечелиш билет за Bulgaria Tattoo expo 2023

  1. ОРГАНИЗАТОР

„МАКАВЕ “ ЕООД, ЕИК: 175259516, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1517 ,ж.к. Суха река, бл. № 24.

  1. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта Купи продукти на TATTOOMED и можеш да спечелиш билет за Bulgaria Tattoo expo 2023, стартира на 01.08.2023 г. в 0:00 часа и завършва на 31.08.2023 г. в 23:59 часа, по-нататък упомената като „Играта“.

(2) Играта се провежда само на територията на Република България.

(3) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.tattoomedbg.com

  1. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта участват всички продукти с марката TATTOOMED.

  1. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „MAKAВE“ ЕООД.

  1. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 5 (пет) броя двудневни билети за BULGARIA TATTOO EXPO 2023.

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

(4) Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

  1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи от участващите в играта продукти с марка TATTOOMED на стойност минимум 50 лв. (петдесет лева) от  www.shop.makave.eu  Покупката трябва да е извършена в периода на Играта, посочен в т.2(1).

(2)  Един потребител има право на неограничен брой участия с различни номера на поръчки, отговарящи на условията, на Играта. Един участник има право само на една награда, независимо от броя участия и броя на реализираните поръчки.

  1. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) След приключване на Играта (23:59 ч. на 31.07.2023 г.) ще бъде извършено теглене на случаен принцип, на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

(2) Ще бъдат изтеглени 5 (пет) печеливши участници. В случай, че не успеем да се свържем с някой от печелившите, ще бъде изтеглен друг на негово място.

(3) Номерата на печелившите поръчки  ще бъдат публикувани на 01.09.2023 г. в Фейсбук страница на Tattoomed: https://www.facebook.com/TattooMedBG

(4) Със спечелилите, ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при направата на своите поръчки с цел уточняване доставката на наградата.

(5) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес или  телефонен номер както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринайсет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата. Организаторът има право да я предостави на друг изтеглен участник, отговарящ на условията.

(7) Наградите се доставят само на територията на България.

  1. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) „МАКАВЕ“ ЕООД предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на участниците в Играта, в съответствие с действащото законодателство и вътрешните си политики.

(2) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(3) Включвайки се в Играта, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „МАКАВЕ” ЕООД  личните си данни (име, електронна поща (имейл),  телефон, точен адрес), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите.

(4) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон или имейл за контакт по време на и в период от 15 (петнадесет) дни след края на Играта във връзка с нея.

(5) Всеки участник има право да поиска неговите/ нейните лични данни, да бъдат коригирани, актуализирани или заличени, като лично заяви желанието си на e-mail: office@tattoomedbg.com , както и чрез писмо, изпратено на следния адрес: гр. София, п.к. 1517, ул. Константин Фотинов 113 А, офис 7.

(6) Този, който е поискал заличаване и неговите данни са били заличени, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите).

  1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила, или използвали, или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.tattoomedbg.com. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0878/989593 в работни дни от 08:00 до 17:00 часа и на e-mail: office@tattoomedbg.com

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.